Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
    • Extra vocabulary
    • Activity 1,2
  • Pronunciation
    • Activity 4
    • Activity 6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 5. NATURAL WONDERS OF THE WORLD

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 549

Chưa có thông báo nào