Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 1a, 1b
  • Activity 2, 4, 5
  • Review
Nhấn để bật tiếng

UNIT 12. ROBOTS

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 415

Chưa có thông báo nào