Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1
    • Activity 2,3
    • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 6. WHERES YOUR SCHOOL?

Unit 6. Lesson 1

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 949

Chưa có thông báo nào