Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
 • Question 21
 • Question 22
 • Question 23
 • Question 24
 • Question 25
 • Question 26
 • Question 27
 • Question 28
 • Question 29
 • Question 30
 • Question 31
 • Question 32
 • Question 33
 • Question 34
 • Question 35
 • Question 36
 • Question 37
 • Question 38
 • Question 39
 • Question 40
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đề số 01

Bài giảng chữa đề môn Tiếng Anh

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.765

Hướng dẫn dịch bài:

Why are there so many grandmothers and so few grandfathers? In other words, why do men die younger than women? Is this because men are afraid of getting old and helpless and so they prefer to die before that happens? Perhaps they fear to be left alone by their women and so decide to do the leaving first.

Tại sao có rất nhiều bà nội bà ngoại mà lại có rất ít ông nội ông ngoại? Nói cách khác, tại sao đàn ông chết sớm hơn phụ nữ? Có phải là vì đàn ông sợ già và bất lực và vì vậy họ muốn chết trước khi điều đó xảy ra? Có lẽ họ sợ bị bỏ lại một mình bởi người phụ nữ của mình và vì vậy quyết định ra đi trước.

Many explanations are given for the fact that men die earlier than women. Men are stronger physically, yet women can hang on longer to life. Both men and women are emotional creatures but women are not afraid or ashamed to cry while men refuse to do so. They are afraid of being thought “Some men, when they are upset, play loud music or dig in the garden to relieve their feelings. Many men like an orderly life so that they bury themselves in their work or want a wife with some children or long to take part in wars where there is a definite chain of command. There is a leader to give orders and a known enemy to fight against and defeat. All these make men feel they live in a rational world. So, the majority of men like a rational world.

Nhiều lời giải thích được đưa ra cho thực tế là đàn ông chết sớm hơn phụ nữ. Đàn ông mạnh mẽ hơn về thể chất, nhưng phụ nữ có thể sống lâu hơn. Cả đàn ông và phụ nữ đều là những sinh vật có cảm xúc nhưng phụ nữ không sợ hãi hay xấu hổ khi khóc trong khi đàn ông từ chối làm như vậy. Họ sợ bị cho là “yếu đuối”. Một số người đàn ông, khi họ buồn bã, mở nhạc thật lớn hoặc đào hố trong vườn để giải tỏa cảm xúc của họ. Nhiều người đàn ông thích một cuộc sống có trật tự để họ vùi mình vào công việc hoặc muốn có vợ cùng vài đứa con hoặc tham gia vào các cuộc chiến tranh nơi có một loạt mệnh lệnh nhất định. Có một nhà lãnh đạo đưa ra mệnh lệnh và một kẻ thù đã được xác định để chiến đấu chống lại và đánh bại. Tất cả những điều này làm cho đàn ông cảm thấy họ sống trong một thế giới lý trí.

Rationality is fine but it does not include everything that makes life joyful and fun or even messy and frustrating. When a man refuses to cry, he is refusing to accept that his emotions are part of him. Of course, some men do not follow this pattern. Bob Hawke is capable of crying in public whereas Margaret Thatcher is probably incapable of crying at any time.

Sự lý trí là tốt nhưng nó không bao gồm tất cả những thứ làm cho cuộc sống vui vẻ hay thậm chí lộn xộn và bực bội. Khi một người đàn ông không chịu khóc, anh ta từ chối chấp nhận rằng cảm xúc là một phần của anh ấy. Tất nhiên một số người đàn ông không theo mô hình này. Bob Hawke có khả năng khóc ở nơi công cộng trong khi Margaret Thatcher có lẽ không có khả năng khóc bất cứ lúc nào.

We need to cry because that shows our ability to suffer. If we do not suffer, we are not really alive at all. Suffering can be creative or destructive. If we can all learn to cry and laugh and shout and dance openly, we are living creatively and adding something to the human race. We often say men suffer more from stress and therefore they die earlier. Are we not saying in another way that they do not know how to suffer in the right way – with tears and laughter instead of silence – and so they are miserable and just give up? That is just my theory of course. Have you a better one?

Chúng ta cần khóc vì điều đó cho thấy khả năng chịu đựng của chúng ta. Nếu chúng ta không đau khổ, chúng ta không thực sự sống chút nào. Đau khổ có thể là sáng tạo hoặc phá hoại. Nếu tất cả chúng ta có thể học cách khóc, cười, hét lên và nhảy cẫng lên, chúng ta đang sống đầy năng lực và bổ sung thứ gì đó cho loài người. Chúng ta thường nói đàn ông phải chịu đựng nhiều căng thẳng hơn và do đó họ chết sớm hơn. Có phải chúng ta đang không nói theo một cách khác rằng họ không biết cách chịu đựng đúng cách - bằng nước mắt và tiếng cười thay vì im lặng - và vì vậy họ đau khổ và bỏ cuộc? Đó chỉ là giả thuyết của tôi. Các bạn có thuyết nào hay hơn không?

Chưa có thông báo nào