Toán 11 (CT cũ) - Thầy Nguyễn Phụ Hoàng Lân

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số y = tanx
  • Đồ thị y = tanx
  • Hàm số y = arctanx (mở rộng)
  • Hàm số y = cotx
  • Cách vẽ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 3. Hàm số y=tan(x), y=cot(x) và các tính chất cơ bản

Độ dài: 71 phút - Số lượt học 5.081

Chưa có thông báo nào