Tiếng Anh 10 (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking: Task 1
  • Speaking: Task 2
  • Speaking: Task 3
  • Listening: Task 1
  • Listening: Task 2
  • Listening: Task 3
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7: THE MASS MEDIA

Lesson 2: Speaking and Listening

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 213

Chưa có thông báo nào