Tiếng Anh 10 (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Speaking: Task 1
  • Speaking: Task 2
  • Before you listen
  • Listening
  • While you listen
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 13: FILMS AND CINEMA

Lesson 2: Speaking and Listening

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 148

Chưa có thông báo nào