[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
 • 1) Hiện tượng sóng cơ học_ Định nghĩa
 • 2) Môi trường truyền sóng cơ học
 • 3) Phân loại sóng cơ học
 • 4) Quá trình truyền sóng
 • 5) Đặc trưng của sóng cơ học
  • a) Vận tốc sóng
  • b) Biên độ sóng
  • c) Chu kỳ và tần số sóng
  • d) Bước sóng
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng cơ

Bài 1: Sóng cơ học và Sự truyền sóng

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào