[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • 1) Độ cao và tần số
  • 2) Độ to và Mức cường độ âm
  • Âm sắc và Đồ thị âm
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng âm

Bài 1: Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào