Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
 • Question 21
 • Question 22
 • Question 23
 • Question 24
 • Question 25
 • Question 26
 • Question 27
 • Question 28
 • Question 29
 • Question 30
 • Question 31
 • Question 32
 • Question 33
 • Question 34
 • Question 35
 • Question 36
 • Question 37 & 38
 • Question 39
 • Question 40
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đề số 05

Bài giảng chữa đề môn Tiếng Anh

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 689

Hướng dẫn dịch bài:


A leading question among anthropologists is: what exactly led to the development of human cities? Basically, modern humans have existed on earth for over 100,000 years. Yet it is only in the last 8,000 years that they have begun to gather in significant numbers and form cities. Prior to that period, humans existed in small family or tribal groups, generally consisting of fewer than 100 individuals. What, then, led humans to make the dramatic shift from living in small groups to living in large, organized cities? It seems that the development of cities required a particular set of circumstances.

Một câu hỏi hàng đầu giữa các nhà nhân chủng học là: chính xác điều gì đã dẫn đến sự phát triển của các

thành phố của con người? Về cơ bản, con người hiện tại đã tồn tại trên trái đất hơn 100,000 năm. Tuy nhiên

chỉ trong 8,000 năm đã qua thì họ mới bắt đầu tập trung với số lượng đáng kể và tạo dựng các thành phố. Trước thời kỳ này, con người tồn tại trong những gia đình nhỏ hoặc các nhóm bộ tộc, thường khống quá 100 cá thể. Vậy điều gì, sau đó đã dẫn dắt con người tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ từ việc sống trong các nhóm nhỏ sang sống trong các thành phố lớn, có tổ chức? Dường như sự phát triển của các thành phố đòi hỏi một chuỗi những hoàn cảnh cụ thể.

First, it required a minimum population density. For much of their early history, humans existed only in small numbers. This is due to the fact that early humans relied on hunting and gathering wild foods for their survival. Even the most fertile land would only support a relatively small number of predators, so it was not until humans began to practice agriculture that they were able to gather in large enough numbers to form cities.

Lúc đầu, nó đòi hỏi một mật độ dân số tối thiểu. Trong phần lớn lịch sử ban đầu, con người chỉ tồn tại với các nhóm số lượng nhỏ. Điều này là do thời kì đầu con người phụ thuộc vào việc săn bắn và hái lượm thức ăn hoang dã để sống sót. Ngay cả vùng đất màu mỡ nhất cũng chỉ hỗ trợ cho một số lượng động vật ăn thịt tương đối nhỏ, vì vậy mãi đến khi con người bắt đầu canh tác nông nghiệp thì họ mới có thể tập trung số lượng đủ lớn để tạo nên những thành phố.

Furthermore, the development of a city could only be possible if a large number of people shared a common language, culture and religion. Without such unifying factors, a cooperative, peaceful existence among large numbers of people would have been impossible.

Hơn thế nữa, sự phát triển của một thành phố chỉ có thể xảy ra nếu một lượng lớn cư dân có chung một ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo. Nếu không có các yếu tố thống nhất như vậy, một tập thể, việc cùng chung sống hòa bình giữa những lượng lớn cư dân là không thể.

Finally, it seems that early humans needed to be faced with a large problem, which one small group of individuals could not solve on its own. Only when large-scale cooperation was needed to overcome a problem would humans come together to form cities.

Cuối cùng, dường như con người cần phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, thứ mà một nhóm nhỏ không thể tự giải quyết. Chỉ khi cần phải hợp tác trên quy mô lớn để vượt qua khó khăn, thì con người mới tập trung lại để tạo dựng những thành phố.

Chưa có thông báo nào