Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Độ dài: 60 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (29)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng 1, Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Dạng 2, Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
X