Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 14. Sự truyền sóng

Độ dài: 59 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý:

- Ví dụ 3, vmax = 30\[\pi \] cm/s

Trao đổi bài (15)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
X