Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 5. Dòng điện trong các môi trường

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Trong video Ví dụ 2, phút 1:44 các em sửa lại như sau:

E = 0,04056 V → I = 1,352.10-3 A

Trao đổi bài (0)

X