Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 15: Sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ.

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

X