Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 31 : Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên của thời kì cận đại : cách mạng tư sản Anh, cách mạng tư sản Hà Lan và Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
  • Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mĩ
X