Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 7: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất - phần 2

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 2. Thế giới vật chất luôn luôn phát triển
    • a. Thế nào là phát triển
    • b. Phát triển là khuynh hướng tất yêu của TGVC
X