Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

Chương 2. Từ trường và hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 2. Lực từ, lực lo-ren-xơ

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Chú ý: Đề bài các ví dụ trong Video nằm trong file Tài liệu bài giảng. Học sinh cần xem tài liệu này trước khi xem video để đảm bảo chất lượng của bài học

Nội dung bài học:
- Hệ thống hóa các kiến thức về lực từ
- Các dạng bài tập về lực Lorenxơ

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Sơ đồ tư duy kiến thức về Lực Lorenxơ
X