Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Sơ đồ tư duy kiến thức về Lực Lorenxơ
Nhấn để bật tiếng

Chương 2. Từ trường và hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 2. Lực từ, lực lo-ren-xơ

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 75

Chú ý: Đề bài các ví dụ trong Video nằm trong file Tài liệu bài giảng. Học sinh cần xem tài liệu này trước khi xem video để đảm bảo chất lượng của bài học

Nội dung bài học:
- Hệ thống hóa các kiến thức về lực từ
- Các dạng bài tập về lực Lorenxơ

Chưa có thông báo nào