Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Điện trường và dòng điện

Bài 5. Định luật ôm cho đoạn mạch

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 9

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết về định luật Ôm cho đoạn mạch
- Các dạng bài tập trọng tâm
Chú ý: Xem và làm trước các ví dụ trong Video trong tài liệu bài giảng đính kèm.

Chưa có thông báo nào