Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 5. SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 2. Các loại quang phổ, tia hồng ngoại, tử ngoại

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Máy quang phổ
  • Tia tử ngoại, hòng ngoại
X