Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 1. CHUYỂN ĐỘNG CHẤT ĐIỂM

Bài 2. Rơi tự do - chuyển động tròn đều - công thức cộng vận tốc

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Rơi tự do
  • Chuyển động tròn đều
  • Ví dụ 3
  • Công thức cộng vận tốc
X