Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Định luật 2 Niuton + Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Định luật 1 Niuton
  • Định luật 3 Niuton
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VÀ CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM, VẬT RẮN

Bài 1. Ba định luật Niu tơn

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 10

Chưa có thông báo nào