Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

CHƯƠNG 3. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài 1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết một số công thức- Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3
  • Chuyển động bằng phản lực
X