Nền tảng Vật lí - Thầy Nguyễn Ngọc Hải

  Mục lục bài giảng
  • Một số công thức
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 3. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài 2. Công và định lí biến thiên cơ năng

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 8

Chưa có thông báo nào