Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 31 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 32 Toán 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 91

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Biểu đồ (tiếp theo)

Chưa có thông báo nào