Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 73 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 73 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 73 Toán 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 15. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 10

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Chưa có thông báo nào