Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 76 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 76 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 76 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 01. Chia một tổng cho một số.

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 12

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Chia một tổng cho một số.

Chưa có thông báo nào