Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Types and rules
  • Sounds /s/, /ʃ/
  • Sounds /z/, /ʒ/, /dʒ/, /r/
  • Sounds /θ/, /ð/
Nhấn để bật tiếng
X

KIẾN THỨC BỔ TRỢ

Pronunciation review 3 - Consonant sounds 1

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.035

Chưa có thông báo nào