Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
 • Pronunciation
  • Tips
  • Activity 5
  • Activity 6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1. LOCAL ENVIRONMENT

Lesson 3. A closer look 1

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.477

Chưa có thông báo nào