Sinh học 12

  Mục lục bài giảng
  • Bảo vệ vốn gen loài người
  • Một số vấn đề xã hội của Di truyền học
Nhấn để bật tiếng
X

Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền người

Bài 2: Bảo vệ vốn gen loài người và 1 số vấn đề xã hội của DT người

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 386

Nội dung bài gảng:

+ Bảo vệ vốn gen loài người
+ Một số vấn đề xã hội của Di truyền học

Chưa có thông báo nào