PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Sóng cơ
    • Sóng cơ và sự truyền sóng
    • Giao thoa sóng
    • Sóng dừng
  • Lưỡng tính sóng hạt
  • Sóng ánh sáng
  • Lượng tử ánh sáng
Nhấn để bật tiếng
X

I. KHOA HỌC (VẬT LÍ)

Sóng cơ và lưỡng tính sóng hạt ánh sáng

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 1.340

Chưa có thông báo nào