[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hàm số lũy thừa $${x^alpha }$$
  • 2. Khảo sát hàm số
  • 3. Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Hàm số lũy thừa

Hàm số lũy thừa

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào