Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 2. MY HOME

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Học sinh lưu ý:

1. Trong clip 3, ở 2'30'':
Cô giáo viết nhầm đề mục, đề mục đúng là: Rules of pronouncing ending -s/-es

2. Trong clip 5. Activity 7, ở 2:17:
Cô giáo viết nhầm từ, từ đúng là chopsticks

Trao đổi bài (11)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
 • Pronunciation
  • /z/, /s/ and /ɪz/
  • Activity 6
  • Activity 7
X