Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 2. MY HOME

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (16)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary - Activity 1
  • Grammar - Activity 2,3
  • Speaking
  • Reading
  • Writing
X