Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

REVIEW 1 (UNIT 1 - UNIT 3)

Review 1 (Unit 1 - Unit 3) - Part 1

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Pronunciation
  • Activity 1
 • Vocabulary
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
 • Grammar
  • Activity 6
  • Activity 7
X