Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 7. TELEVISION

Lesson 4. Communication

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Học sinh lưu ý:

Trong clip 4 (Activity 3): ở 6:40, đáp án đúng của câu 4. Both parents and teenagers enjoy this programme. là thuộc cột Let's learn.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Extra vocabulary
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
X