Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 7. TELEVISION

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Listening - Activity 1
  • Listening - Activity 2
  • Writing
X