Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 8. SPORTS AND GAMES

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 1a
  • Activity 1b
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
  • Game time
X