Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 10. OUR HOUSES IN THE FUTURE

Lesson 7. Looking back & Project

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Project
X