Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Superlatives: Long and short adjectives
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 53

Chưa có thông báo nào