Chọn khóa học
1
Xác nhận
2
Thanh toán
3
 • Môn
 • Chọn khóa học
 • Khuyến mại/Voucher
 • Khóa học sẽ đăng ký học
 • Chiến binh Python 1 lớp 1:1
  HOCMAI
  40.000.000 đ
 • Chiến binh Python 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  40.000.000 đ
 • Chiến binh Python 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  40.000.000 đ
 • Chiến binh Python 4 lớp 1:1
  HOCMAI
  40.000.000 đ
 • Scratch Talent lớp 1:1
  HOCMAI
  24.000.000 đ
 • Scratch 1 lớp 1:1
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Scratch 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Scratch 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Combo Scratch 1 + 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Combo Scratch 2 + 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Combo Scratch toàn diện 1 + 2 + 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  40.500.000 đ
 • Minecraft 1 lớp 1:1
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Minecraft 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Minecraft 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Combo Minecraft 1 + 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Combo Minecraft 2 + 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Combo Minecraft toàn diện 1 + 2 + 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  40.500.000 đ
 • Chiến binh Python 1 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Chiến binh Python 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Chiến binh Python 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python 1+2 lớp 1:1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python 2+3 lớp 1:1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Combo Chiến binh Python toàn diện 1+2+3 lớp 1:1
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 4 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 5 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 6 lớp 1:1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2 lớp 1:1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3 lớp 1:1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3+4 lớp 1:1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 4+5 lớp 1:1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 5+6 lớp 1:1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2+3 lớp 1:1
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3+4 lớp 1:1
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3+4+5 lớp 1:1
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 4+5+6 lớp 1:1
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2+3+4 lớp 1:1
  HOCMAI
  72.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3+4+5 lớp 1:1
  HOCMAI
  72.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 3+4+5+6 lớp 1:1
  HOCMAI
  72.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 1+2+3+4+5 lớp 1:1
  HOCMAI
  90.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp 2+3+4+5+6 lớp 1:1
  HOCMAI
  90.000.000 đ
 • Lập trình Python Chuyên nghiệp toàn diện 1+2+3+4+5+6 lớp 1:1
  HOCMAI
  108.000.000 đ
 • Lập trình Web 1 lớp 1:1
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lập trình Web 2 lớp 1:1
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lập trình Web 3 lớp 1:1
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lập trình Web 1+2 lớp 1:1
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lập trình Web 2+3 lớp 1:1
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lập trình Web toàn diện 1+2+3 lớp 1:1
  HOCMAI
  81.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Scratch + Minecraft
  HOCMAI
  81.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Minecraft + Python CodeCombat
  HOCMAI
  94.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat
  HOCMAI
  135.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  202.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  243.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  283.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Scratch + Minecraft + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  324.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  283.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Scratch + Python CodeCombat
  HOCMAI
  94.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  162.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Scratch + Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp
  HOCMAI
  202.500.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  189.000.000 đ
 • Combo toàn diện lớp 1:1 Python CodeCombat + Python Chuyên nghiệp + Web
  HOCMAI
  243.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình nhí 1
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình nhí 2
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình nhí 3
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình nhí 4
  HOCMAI
  13.500.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình nhí 1+2
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình nhí 2+3
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình nhí 3+4
  HOCMAI
  27.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình nhí 1+2+3
  HOCMAI
  40.500.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình nhí 2+3+4
  HOCMAI
  40.500.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình nhí toàn diện 1+2+3+4
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Roblox 1
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Roblox 2
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Roblox 3
  HOCMAI
  18.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Roblox 1+2
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Roblox 2+3
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Roblox toàn diện 1+2+3
  HOCMAI
  54.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Nhí + Scratch
  HOCMAI
  94.500.000 đ
 • Lớp 1:1-Roblox + Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  162.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Nhí + Scratch+ Minecraft
  HOCMAI
  135.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Roblox + Python chuyên nghiệp + Lập trình web
  HOCMAI
  243.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Nhí+Scratch + Minecraft + Python Codecombat
  HOCMAI
  189.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Nhí+ Scratch+Minecraft + Python Codecombat+Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  297.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Nhí+ Scratch+Minecraft + Python Codecombat+Python chuyên nghiệp+Lập trình Web
  HOCMAI
  486.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Swift Playgrounds 1
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Swift Playgrounds 2
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Lập trình Swift Playgrounds 3
  HOCMAI
  36.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình Swift Playgrounds 1 + 2
  HOCMAI
  72.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình Swift Playgrounds 2 + 3
  HOCMAI
  72.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Combo Lập trình Swift Playgrounds toàn diện 1 + 2 + 3
  HOCMAI
  108.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Python Codecombat 2,3+ Python chuyên nghiệp
  HOCMAI
  144.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Python chuyên nghiệp 2,3,4,5,6 + Lập trình Web
  HOCMAI
  153.000.000 đ
 • Lớp 1:1-Python Codecombat 2,3 + Python chuyên nghiệp + Lập trình web
  HOCMAI
  225.000.000 đ

Nhập mã khuyến mại

Bạn chưa chọn bất kỳ khóa học nào, vui lòng chọn khóa học muốn đăng ký bên trái.

  Học phí
  0 đ
  Mã Voucher
  - 0 đ
  Làm tròn
  - 0 đ
  Học phí phải đóng
  0 đ
  Thanh toán