7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 1. Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 2. Phép cộng có tổng bằng 10 và 10 trừ một số (tiết 2)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 174

Chưa có thông báo nào