7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng bảng chia 2, bảng chia 3
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 3. Bảng chia 2. Bảng chia 3

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 49

Bài giảng hướng dẫn HS xây dựng bảng chia 2, bảng chia 3 và làm các bài tập liên quan đến bảng chia 2, 3

Chưa có thông báo nào