7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Xây dựng bảng nhân 4, 5
  • Bài 1, 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 2. Bảng nhân 4, 5

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 64

Bài giảng hướng dẫn HS xây dựng bảng nhân 4, 5 và thực hiện các bài tập liên quan đến bảng nhân 4, 5

Chưa có thông báo nào