7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 2, 3
  • Bài tập 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 4. Bảng chia 4. Bảng chia 5 (phần 2)

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 35

Bài giảng hướng dẫn HS làm các bài tập vận dụng kiến thức bảng chia 4 và bảng chia 5

Chưa có thông báo nào