7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết + Bài tập 1
  • Bài 2
  • Bài 3, 4
  • Bài 5
  • Bài 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 5. Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 42

Chưa có thông báo nào