7 chủ đề trọng tâm Toán 2

  Mục lục bài giảng
  • Các thành phần của phép nhân
  • Bài 1 + 2
  • Xây dựng bảng nhân 2, 3
  • Bài 3, 4
  • Bài 5, 6, 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chương 2. Bảng nhân và bảng chia

Bài 1. Bảng nhân 2, 3

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 300

Bài giảng giới thiệu bảng nhân 2, 3

Chưa có thông báo nào