Học tốt Vật lí 11 - Thầy Đỗ Ngọc Hà (Chương trình cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch

Bài 3: Mạch điện chứa 4 đến 5 linh kiện

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.488

Trong ví dụ 3, các em sửa lại như sau:

Tại D: \[{{I}_{3}}+{{I}_{5}}={{I}_{4}}\leftrightarrow \frac{{{V}_{A}}-{{V}_{D}}}{{{R}_{3}}}+\frac{{{V}_{C}}-{{V}_{D}}}{{{R}_{5}}}=\frac{{{V}_{D}}}{{{R}_{4}}}\]

Chưa có thông báo nào