Tiếng Anh 11 (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronuncication
  • Speaking: Task 1
  • Speaking: Task 2
  • Speaking: Task 3
  • Speaking: Task 4
  • Before you listen
  • Tapescript
  • Listening: Task 1
  • Listening: Task 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7: WORLD POPULATION

Bài 2: Speaking and Listening

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 589

Chưa có thông báo nào