Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Our world heritage sites

Unit 8: Our world heritage sites - Looking back and project

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 256


ĐÁP ÁN PHẦN READING

I. 1) to avoid

2) selling

3) removed

4) leading

5) to remember

II. 1) archaeologists

2) culture

3) site

4) evolution

5) civilization

III.

1.D

4.A

7.B

10.A

2.C

5.A

8.D

11.B

3.D

6.C

9.C

12.B


Chưa có thông báo nào