Topclass iLearn Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng
X

Unit 8: Our world heritage sites

Unit 8: Our world heritage sites - Looking back and project

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 347


ĐÁP ÁN PHẦN READING

I. 1) to avoid

2) selling

3) removed

4) leading

5) to remember

II. 1) archaeologists

2) culture

3) site

4) evolution

5) civilization

III.

1.D

4.A

7.B

10.A

2.C

5.A

8.D

11.B

3.D

6.C

9.C

12.B


Chưa có thông báo nào