Tin học 7

  Mục lục bài giảng
  • Tình huống
  • Ý tưởng sắp xếp đổi chỗ
  • Thuật toán sắp xếp nổi bọt
Nhấn để bật tiếng
X

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 36: Thuật toán sắp xếp nổi bọt

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 69

Chưa có thông báo nào